Kultur på landsbygd 10 år

Hösten 2018 är det 10 år sedan projektet Kultur på Landsbygd drog igång. Under hösten blir det bl.a. en jubileumsturné med Wermland Operas Sinatra-program Young at Heart. Läs mer här>>wermlandopera.com/evenemang/young-at-heart-sinatra-turné-2018/

Bakgrund

I Värmland genomfördes åren 2008 – 2010 projektet Kultur på Landsbygd, ett samarbetsprojekt mellan lokalhållare, arrangörer och producenter av scenkonst. Grundidén var att man ville pröva ett arbetssätt som skulle göra det möjligt att ideella föreningar, som äger och förvaltar samlingslokaler med små scener på landsbygden, skulle kunna erbjuda publiken scenkonst av hög kvalitet. Detta utan att behöva riskera stora ekonomiska förluster. Föreningarna skulle i stället kunna göra viss förtjänst på sina kulturprogram så att föreningsgårdens fysiska underhåll skulle kunna säkras och gårdens roll som en viktig samlingsplats för bygden tryggas. Därigenom skulle ytterligare möjligheter till goda kulturarrangemang säkras till gagn för så väl publiken som för bygden i sin helhet.

En utgångspunkt för Kultur på Landsbygd var att det i ett demokratiskt samhälle är grundläggande att befolkningen är aktiv i kultur- och samhällsfrågor. Alla, oavsett bostadsort och levnadsförhållanden, ska ges möjlighet att delta i samhällsliv, få del av ett varierat kulturutbud och ha möjlighet att själv på olika sätt vara delaktig i kulturlivet. Något som är självklart för medborgare bosatta i tätorter och städer i dag.

Kultur på Landsbygd är en självklar samarbetspartner och ett självklart stöd för såväl den enskilde arrangören som kultur- eller bildningsaktör som vill adressera landsbygden. Projektet har medfört mervärden såsom ett ökat attraktionsvärde, stärka fria kulturutövare och samarbeta över kulturgränser och länsgränser i frågorna. Projektet har nämnts i såväl kulturplan som kulturvision i regionen och fyller en viktig funktion i det värmländska kulturlivet som inte täcks av övrig statlig eller regional verksamhet.

De organisationer som tog initiativ till och sjösatte projektet ”Kultur på Landsbygd ” anser projektet som mycket värdefullt, både ur demokratisk och kulturellt perspektiv, samt att bygdens befolkning stöds i sina insatser att bevara samlingslokalerna. Samtliga deltagande organisationer vill fortsätta om än helst i uppdragsform istället för som nu i projektform.